Rate this post

 1. Khái niệm công tác tiêu chuẩn hóa:

Khái niệm tiêu chuẩn hóa: Tiêu chuẩn hóa là một lĩnh vực hoạt động gồm có hai nội dung: Xây dựng các tiêu chuẩn và thực thi việc áp dụng các tiêu chuẩn đó trong thực tế nhằm đưa ra các hoạt động xã hội đi vào nề nếp để đạt tới mục tiêu là hiệu quả chung có lợi nhất cho mọi người và cho xã hội.

Khái niệm tiêu chuẩn: tiêu chuẩn là những quy định mang tính thống nhất và tình hợp lí đước trình bày dưới dạng một văn bản hay một hình thức nhất định do một cơ quan có thẩm quyền ban hành, với mục đích bắt buộc áp dụng cho những cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan. Nói chung, tiêu chuẩn là van bản mang tính chất pháp chế mà trong nó đề ra những quy định mang tính thống nhất và hợp lý bắt buộc chung áp dụng nhằm đảm bảo chất lượng cho một sản phâm nào đó.

Khái niệm chất lượng sản phẩm: chất lượng sản phẩm là một tập hợp bao gồm các chỉ tiêu đặc trưng thể hiện tính năng sử dựng nhằm thỏa mãn yêu cầu đã được xác định trước đối với một sản phẩm trong một điều kiện xác định phù hợp về hoàn cảnh kinh tế khoa học kĩ thuật, xã hội.

Về ý ngĩa của tiêu chuẩn đối với thuốc: tiêu chuẩn là một loại văn bản khoa họ kĩ thuật mang tính pháp chế trong đó quy định về các vấn đề: quy cách, chỉ tiêu, yêu cầu về mặt kĩ thuật, phương pháp thử, đóng gói, ghi nhãn, bảo quản, và tiêu chuẩn về các vấn đề liện quan đến việc đnáh gái chất lượng của một loại thuốc. Tiêu chuẩn là một cơ sở để các cơ quan kiểm nghiệm thuốc (hoặc người kiểm nghiệm thuốc) tiến hành các công tác thực nghiệm, đánh giác kết quả, công bố kết quả (bằng hình thức công bố phiếu kiểm nghiệm) đánh giá chất lượng thuốc đạt hay không đạt và có được phép lưu hành, đưa vào sử dụng hay không.

Xét về mặt lịch sử, công tác thực kiện việc tiêu chuẩn hóa gắn liền với lịch sử sản xuất, phát triển của loài người thể hiện qua các phương thức sản xuất của các hình thái kinh tế xã hội khác nhau. tứ những hình thức thô sơ nhất từ thời sơ khai đến những hình thức phát triển có tính tổ chức rộng rãi trên phạm vi quốc tế ( bất đầu có từ thế kỉ 20)

 2. Đối tượng của công tác tiêu chuẩn hóa

Đối tượng của công tác tiêu chuẩn hóa rất rộng bao gồm trong hầu hết các lĩnh vực ví dụ như:

  • Các máy mốc dụng cụ, trâng thiết bị về công nghệ
  • Về nguyên liệu, nhiên liệu, vật liêu.
  • Về nông sản, thủy sản, hải sản, lâm sản, hàng tiêu dùng.
  • Về các nguyên tắc, phương pháp, thủ tục, các vấn đề về tổ chức, quản lý.
  • Về thuật ngữ kí hiệu, đo lường,…