Rate this post

Hệ thống kiểm tra chất lượng thuốc là hệ thống những cơ quan có thẩm quyền do nhà nước trao quyền có chức năng nhiệm vụ quyền hạn kiểm tra chất lượng thuốc. Hệ thống những cơ quan này bao gồm:

Thứ nhất: CƠ QUAN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THUỐC CỦA NHÀ NƯỚC VỀ THUỐC.

Thứ hai: Hệ thống kiểm tra chất lượng ở các cơ sở (phòng kiểm nghiệm)

1. Cơ quan kiểm tra chất lượng thuốc của nhà nước về thuốc:

 • Ở cấp trung ương: Cơ quan kiểm tra chất lượng thuốc của nhà nước về thuốc là Viện kiểm nghiệm thuốc quốc gia (trụ sở ở Hà Nội) và Phân viện kiểm nghiệm (trụ sở ở thành phố Hồ Chí Minh)

Cơ quan kiểm tra chất lượng thuốc của nhà nước về thuốc  có nhiệm vụ quyền hạn: Giúp bộ y tế thức hiện việc chỉ đạo công tác kiểm tra chất lượng thuốc trong phạm vi toàn quốc về mặt kĩ thuật. Cụ thể những nhiệm vụ của Cơ quan kiểm tra chất lượng thuốc của nhà nước về thuốc như sau:

 • Thứ nhất: Cơ quan kiểm tra chất lượng thuốc của nhà nước về thuốc có nhiệm vụ:Nghiên cứu và xây dựng tiêu chuẩn VIệt Nam về thuốc.
 • Thứ hai: Cơ quan kiểm tra chất lượng thuốc của nhà nước về thuốc có nhiệm vụ Kiểm tra xác định chất lượng thuốc lưu hành trên thị trường.
 • Thứ ba: Thẩm tra kĩ thuật, giúp bộ Y tế trong việc xét duyệt các tiêu chuẩn kiểm nghiệm để xét cấp đăng kí sản xuất và lưu hành thuốc ở việt nam.
 • Thứ tư: phát hành các chất chuẩn và chât đối chiếu dùng trong việc kiểm nghiệm.
 • Thứ năm: Làm trọng tài về các chất lượng khi có tranh chấp khiếu nại về chất lượng thuốc.
 • Thứ năm: Làm trọng tài về chất lượng khi có tranh chấp khiếu nại về chất lượng thuốc.
 • Thứ sáu: Tham gia đào tạo cán bộ hoạt động trong công tác kiểm nghiệm.
 • Thứ bảy: Tư vấn cho bộ Y tế về chính sách chất lượng thuốc quốc gia.
 • Thứ tám:Xây dựng tiêu chuẩn phòng kiểm nghiệm thuốc đạt tiêu chuẩn và giúp đỡ kiểm tra công nhận các phòng kiểm nghiệm thuốc trong cả nước.
 • Thứ chín (cuối cùng): Kiểm tra việc kiểm nghiệm thuốc theo tiêu chuẩn đã ban hành trong phạm vi toàn quốc.

Ở cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh): là trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm và mỹ phẩm.

Trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm và mỹ phẩm là cơ quan trực thuộc sở y tế, có nhiệm vụ như Viện Kiểm nghiệm thuốc nhưng chỉ giới hạn thẩm quyền trong phạm vi cấp tỉnh.

2. Hệ thống tự kiểm tra chất lượng ở các cơ sở (phòng kiểm nghiệm)

Công tác kiểm tra chất lượng thuốc được thực hiện ở tất cả các cơ sở có hoạt động có liên quan đến lĩnh vực thuốc, Theo quy mô của từng cơ sở sản xuất, kinh doanh, bệnh viện, việc lập phòng kiểm nghiệm hay tổ chức kiểm nghiệm để tự kiểm tra chất lượng thuốc.