Rate this post

Hiện nay, với sự phát triển của kinh tế – xã hội, thì vấn đề dinh dưỡng cho trẻ em càng cần được quan tâm hơn, nó có thể được coi là một thước đo cho sự phát triển kinh tế của một nước.Để giải quyết được vấn đề sức khỏe trẻ em thì việc chăm sóc dinh dưỡng trẻ em tại cộng đồng là rất cần thiết và đóng vai trò quan trọng đặc biệt. Đây là nhiệm vụ không phải của cá nhân ai mà cần phải có sự tham gia tích cực của cả cộng đồng, đồng thời cũng cần có sự quan tâm góp sức nhiệt tình của lãnh đạo địa phương

Contents

1. Thứ nhất, cần có sự tham gia liên ngành của lãnh đạo Đảng và chính quyền

  • Cần phải đặt ra mục tiêu phấn đấu cho chăm sóc dinh dưỡng cộng đồng và đưa nó vào làm mục tiêu phát triển kinh tế của địa phương, đồng thời đưa vào nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp,Đảng và chính quyền địa phương phải đưa được ra các giải pháp can thiệp
  • Cần có sự tham gia phối hợp của các ban ngành địa phương,các đoàn thể và lôi cuốn mọi người cùng tham gia để chia sẻ trách nhiệm chăm sóc trẻ em
  • Để cải thiện tình trạng dinh dưỡng cần có sự cố gắng hợp tác của nhiều lĩnh vực khác nhau như: nông nghiệp, ngư nghiệp,chăn nuôi, giáo dục,y tế và các tổ chức quần chúng cũng như mỗi người dân tại cộng đồng nhưng đảm bảo dưới sự lãnh đạo của chính quyền địa phương

2. Thứ hai, là phải xây dựng được mạng lưới cộng tác viên:

Các cộng tác viên tại các thôn xóm ta có thể chọn chính từ những cộng tác viên kiêm nhiệm dân số-sức khỏe-dinh dưỡng và họ phải là những người có uy tín và trách nhiệm cao với công việc đồng thời phải gương mẫu và nhiệt tình trong việc chăm sóc sức khỏe cho mọi người.Họ sẽ chính là những người tiêp nhận và khuyến khích cộng đồng tham gia vào việc giải quyết vấn  đề dinh dưỡng và thực phẩm ngay tại thôn xóm.Đồng thời họ phối hợp với mọi người trong thôn, xóm tìm ra vấn đề ưu tiên, xây dựng kế hoạch đánh giá can thiệp tại cộng đồng

Đội ngũ cộng tác viên này cần gần gũi quen biết với các bà mẹ, trẻ em, hiểu rõ điều kiện kinh tế và hoàn cảnh từng người để từ đó đưa ra cho họ những lời khuyên hợp lý để cải thiện tình trạng dinh dưỡng

Cần trang bị những kiến thức cần thiết về công tác chăm sóc dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em cho các cộng tác viên đồng thời thường xuyên bồi dưỡng thêm cho họ những kiến thức phù hợp với các hoạt động này.

3.Thứ ba, Chọn những điển hình tiên tiến tại địa phương

Ở  địa phương nào cũng có những bà mẹ có kiến thức và kinh nghiệm nuôi con khỏe mạnh.Những kinh nghiệm về việc nuôi dưỡng trẻ thực sự là rất bổ ích nhất là trong việc lựa chọn thực phẩm xây dựng khẩu phần đủ chất dinh dưỡng và chế biến thức ăn cho trẻ.Và nó rất dế được các bà mẹ học theo bởi những kinh nghiệm đó rất phù hợp với những điều kiện hoàn cảnh và thực phẩm có sẵn tại địa phương đó.

4. Thứ 4 là xây dựng quỹ hỗ trợ những gia đình nghèo

Một trong những nguyên nhân thiếu chất dinh dưỡng tại điạ phương có thể là do kinh tế quá khó khăn. Chính vì vậy,cần phải khuyến khích hỗ trợ giúpđỡ cho các gia đình khó khăn.Chương trình dinh dưỡng quốc gia cần phải gắn bó mật thiết vơí chương trình xóa đói giảm nghèo.