Rate this post

Tâm lý của tuổi chưa thành niên

Tuổi chưa thành niên thường được nhìn nhận như một thời kì xáo động

Bảng phát triển tâm sinh lý trong tuổi chưa thành niên

Những nét đặc trưng Tác động

Khởi đầu tuổi chưa thành niên 10-13 tuổi

Bắt đầu dậy thì, trở nên quan tâm tới cơ thể đang phát triển Những vấn đề quan trọng về tính chuẩn của chin muồi thể chất, thường về các giai đoạn phát triển giới tính và muốn biết quá trình này diễn ra trong bạn như thế nào
Bắt đầu mở rộng giao tiếp xã hội ngoài gia đình và tập trung vào các mối quan hệ bạn bè cùng trang lứa Khuyến khích một số trách nhiệm một mình với bên ngoài trong việc đi thăm khám cùng với cha mẹ ví dụ như đến khám bệnh, tiếp xúc với nhà trường
Nhận thức thường là cụ thể Tư duy cụ thể đòi hỏi giải quyết phần lớn các tình huống về sức khỏe bằng một cách đơn gỉn rõ ràng, dùng các tín hiệu nhìn và lời nói

Giữa tuổi chưa thành niên 14-16 tuổi

Phát triển dậy thì thường là đầy đủ và xuất hiện các xung động tình dục Thăm dò năng lực hấp dẫn những người khác giới và thực nghiệm tình dục bắt đầu (cùng giới và khác giới)
Nhóm cùng trang lứa thiết lập các chuẩn mực ứng xử, tuy vẫn giữ lại một số giá trị của gia đình Nhóm bạn bè tạo ra ảnh hưởng phải phục tùng, chính bạn bè thay vì cha mẹ là chỗ dựa trụ cột
Những mâu thuẫn đòi độc lập Gia tăng sự đảm nhiệm hành động độc lập, đồng thời vẫn cần sự hỗ trợ và dẫn dắt củ cha mẹ, có khả năng bàn bạc và dàn xếp những thay đổi trong các quy tắc, tính mập mờ về phía người chưa thành niên trong khi bàn bạc và thương lượng
Nhận thức bắt đầu trừu tượng Bắt đầu xem xét đầy đủ các khả năng với năng lực nghèo nàn không đủ chỉnh hợp váo cuộc sống thực tế vì lý do nhận thức chưa chin muồi và chưa đầy đủ

Cuối tuổi chưa thành niên từ 17 – 21 tuổi

Chín muồi hoàn toàn về thể chất. hình ảnh thân thể và vai trò giới tính được xác định chắc chắn Bắt đầu cảm thấy thoải mái với các mối quan hệ và các quyết định về mặt tình dục và sở thích. Các quan trọng cá nhân trở nên quan trọng hơn so với nhóm
Tình ái kỷ giảm đi, nảy sinh một quá trình sống cống hiến va chia sẻ Cởi mở hơn khi đặt ra một vấn đề ứng sử riêng nào đó
Tính lý tưởng Chủ nghĩa lý tưởng có thể dẫn tới những mâu thuẫn với gia đình và những giới có uy quyền khác
Sự giải phóng gần như được đảm bảo Nhờ được giải phóng, có hiểu biết hơn về hậu quả các hành động của con người
Phát triển nhận thức được đầy đủ Phần lớn đều có khả năng hiểu được đầy đủ những lựa chọn phục vụ cho sức khỏe
Vai trò chức năng nhiệm vụ bắt đầu được xác định Thường quan tâm tới việc bàn cãi có ý nghĩa về các mục tiêu của cuộc sống  vì lý do đây là các chức năng  sơ cấp của giai đoạn này